Leader 1 Sao, Nền Tảng Đi Đến Thành Công Tại Coin Đào FTC 2020 - 2021 - 2022

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC DANH HIỆU 1 SAO:
(Công ty thưởng 200$ vào id liền khi đạt 1 sao) 
Thứ 1: Nhánh yếu đạt ít nhất 10000$ doanh số cộng dồn 
Thứ 2: Nhánh yếu có 3f1 vào gói ít nhất 100$ và nhánh mạnh có 1f1 vào gói ít nhất 100$ 
Thứ 3: Hệ thống trực hệ có ít nhất 1 thành viên là Leader: Để là Leader tức có 1 f1 bên trái và 1 f1 bên phải vào gói ít nhất 100$

Không có nhận xét nào: